Tiếng nói Cộng đồng về Định hướng Quy trình Dân sự

Chương trình Người kết nối Cộng đồng Burien (Burien Community Connectors) hợp tác cùng các nhà lãnh đạo đáng tin cậy từ nhiều cộng đồng đa dạng ở Burien để kết nối nhiều người hơn vào các quá trình quy hoạch dân sự.

Chương trình Người kết nối Cộng đồng Burien (Burien Community Connectors) hợp tác cùng các nhà lãnh đạo đáng tin cậy từ nhiều cộng đồng đa dạng ở Burien để kết nối nhiều người hơn vào các quá trình quy hoạch dân sự. Chương trình này dựa trên mô hình người ủng hộ tin cậy với mục đích tôn vinh năng lực và kiến thức của các nhà lãnh đạo ở nhiều khía cạnh văn hóa, sắc tộc, bản sắc chủng tộc và kinh nghiệm, bao gồm nhiều cộng đồng người nhập cư và tị nạn, với vai trò là chuyên gia về những vấn đề cần thiết để phát triển cộng đồng của họ.

Người kết nối Cộng đồng được trả thù lao và làm việc với nhân viên City để tư vấn về các kế hoạch tham gia cộng đồng cũng như phát triển chương trình, tiến hành tiếp cận và tham gia, tạo dựng các sự kiện, cung cấp dịch vụ thông dịch và dịch tài liệu khi cần.

Giai đoạn đầu của chương trình tập trung tuyển dụng những người kết nối thông thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt hoặc tiếng Amharic. Điều kiện là ứng viên phải sống, làm việc hoặc thờ phụng ở Burien, nếu không thì phải chứng minh có sự kết nối mật thiết tương đương với thành phố.

Những người kết nối Cộng đồng đang hỗ trợ chương trình Định hình Thành phố của Quý vị (Shape Your City), một nỗ lực quy hoạch phối hợp nhằm tái thiết tương lai lâu dài của thành phố chúng ta.

Former Communications & Public Engagement Manager at 
Related Posts
Total
0
Share