Search Results

384 posts
City of Burien 30th Anniversary logo.
Read More

Burien turns 30!

In March 1992, inspired by a call for a more powerful voice in the governing of their local community, residents of what is today known as Burien voted overwhelmingly in favor of incorporating as a city.
City of Burien 30th Anniversary logo.
Read More

¡Burien cumple 30 años!

En marzo de 1992, inspirados por la búsqueda de una voz más poderosa en el gobierno de su comunidad local, los residentes de lo que hoy se conoce como Burien votaron abrumadoramente a favor de constituirse como ciudad.
City of Burien 30th Anniversary logo.
Read More

Burien bước sang tuổi 30!

Tháng 3 năm 1992, xuất phát từ nhu cầu có một tiếng nói đại diện mạnh mẽ hơn trong việc quản lý cộng đồng địa phương, các cư dân của cộng đồng, mà nay là Burien, đã biểu quyết với số phiếu áp đảo ủng hộ việc thành lập thành phố.