Kế Hoạch Mới Đặt Ra Trọng Tâm của Thành Phố cho 5 Năm Tới

Mùa hè này, Hội Đồng Thành Phố Burien đã họp mặt trong năm cuộc họp đặc biệt để xây dựng một kế hoạch chiến lược định hướng cho chính quyền Thành Phố Burien trong giai đoạn 3–5 năm tới.

Mùa hè này, Hội Đồng Thành Phố Burien đã họp mặt trong năm cuộc họp đặc biệt để xây dựng một kế hoạch chiến lược định hướng cho chính quyền Thành Phố Burien trong giai đoạn 3–5 năm tới. Sau khi được thông qua, kế hoạch mới này sẽ bao quát nhiều chu kỳ bầu cử và sẽ định hướng cho hai chu kỳ ngân sách tiếp theo cũng như lập kế hoạch làm việc cho nhân viên theo đó. Kế hoạch này cũng có vai trò như một công cụ đảm bảo chính quyền Thành Phố tiếp tục chịu trách nhiệm cho các mối ưu tiên của cộng đồng. Kế hoạch này thay thế cho một kế hoạch chiến lược đã hết hạn vào năm 2020.

Thành Phố Burien đã xin ý kiến của cộng đồng để tìm hiểu về các mối ưu tiên của cộng đồng, thông qua cả sự kiện trực tiếp và Khảo Sát Cộng Đồng trên toàn thành phố. Họ cũng đã xem xét các dữ liệu khác để định hướng cho những cuộc thảo luận của mình, trong đó có thông tin về cộng đồng, từ chi phí nhà ở cho tới số liệu thống kê tội phạm, cùng các dữ liệu nội bộ như hạn chế về nhân lực và tài chánh. Các Chuyên Gia về Chiến Lược Sáng Tạo đã được thuê để thúc đẩy quá trình này.

Hội Đồng Thành Phố tiếp tục tinh chỉnh kế hoạch chiến lược, theo lịch sẽ được thông qua vào cuối mùa thu này.

Tìm hiểu thêm tại burienwa.gov/StrategicPlan.

Kế hoạch chiến lược là gì?

Kế hoạch chiến lược cho biết lộ trình của một tổ chức để đạt tới mục tiêu chiến lược của họ. Kế hoạch này định hướng cho các sáng kiến, hành động và hoạt động đầu tư (dự toán) cho một giai đoạn cho trước.

Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at | More posts
Related Posts
Total
0
Share