Hội Đồng Thành Phố (City Council) Phê Duyệt Sắc Lệnh Về Mức Lương Tối Thiểu Của Burien

Mức lương tối thiểu cấp địa phương đầu tiên của Burien sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Sắc lệnh đã xem xét đến nhiều khía cạnh, bao gồm cả người lao động, các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức lao động tại địa phương.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, Hội Đồng Thành Phố Burien (Burien City Council) đã thông qua Sắc Lệnh Số 837, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chính sách lao động của City of Burien. Sắc lệnh này thiết lập mức lương tối thiểu cấp địa phương đầu tiên của Burien, đưa mức lương này vào hàng cao nhất trên toàn quốc. Mức lương tối thiểu mới này sẽ được điều chỉnh hàng năm dựa trên chi phí sinh hoạt.

Sắc lệnh này được xây dựng nhằm đạt được sự cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ người lao động địa phương và xem xét các tác động đến nền kinh tế, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò quan trọng của Burien. Để phù hợp với các quy mô hoạt động khác nhau, sắc lệnh này xác định ba danh mục đối tượng chủ sử dụng lao động và đặt ra mức lương tối thiểu tương ứng cũng như ngày có hiệu lực.

Dưới đây là thông tin phân tích về các danh mục đối tượng chủ sử dụng lao động và yêu cầu về mức lương tối thiểu tương ứng của họ:

  • Chủ Sử Dụng Lao Động Cấp 1: Danh mục này bao gồm các chủ sử dụng lao động có hơn 500 đối tượng tương đương với một nhân viên toàn thời gian (full-time equivalent, FTE) tại Quận King hoặc các đơn vị nhượng quyền sử dụng tổng cộng hơn 500 FTE. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, chủ sử dụng lao động Cấp 1 phải trả cho nhân viên của họ mức lương tối thiểu cao hơn ít nhất 3,00 USD so với mức lương tối thiểu theo giờ của tiểu bang Washington.
  • Chủ Sử Dụng Lao Động Cấp 2: Bao gồm các doanh nghiệp có từ 21 đến 499 FTE tại Quận King, chủ sử dụng lao động Cấp 2 phải trả cho nhân viên của họ mức lương tối thiểu cao hơn ít nhất 2,00 USD so với mức lương tối thiểu theo giờ của Tiểu Bang Washington, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025.
  • Chủ Sử Dụng Lao Động Cấp 3: Danh mục này bao gồm các doanh nghiệp có từ 20 FTE trở xuống, thuộc diện được miễn thi hành sắc lệnh.

Quyết định áp dụng mức lương tối thiểu cấp địa phương được đưa ra sau khi cân nhắc và tham vấn kỹ lưỡng với các doanh nghiệp, tổ chức lao động và thành viên cộng đồng tại Burien. Trước khi thông qua sắc lệnh này, City Council đã giao nhiệm vụ cho Công Ty Hợp Danh Phát Triển Kinh Tế và Kinh Doanh (Business and Economic Development Partnership, BEDP) nghiên cứu vấn đề này. BEDP, cùng với điều phối viên, đã lập báo cáo có tiêu đề “Mức Lương Tối Thiểu và Nền Kinh Tế Địa Phương của Burien” để cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho công tác đánh giá của City Council.

Ngoài ra, City Council đã thu thập thêm ý kiến đóng góp bằng cách thu hút sự tham gia của các bên liên quan và kiểm tra việc thực thi sắc lệnh về mức lương tối thiểu tại các thành phố lân cận. Sau nhiều vòng đánh giá và thảo luận trong một vài cuộc họp, City Council cuối cùng đã phê duyệt Sắc Lệnh Số 837, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Trong thời gian tới, Thành Phố cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ những quy định về mức lương tối thiểu mới. Các kế hoạch bao gồm xây dựng tài liệu giáo dục và tiến hành tiếp cận để thông báo về những thay đổi sắp tới cho các chủ doanh nghiệp tại Burien và thành viên cộng đồng đang làm việc tại Burien. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi sáng suốt sang các yêu cầu về mức lương tối thiểu mới.

Tìm hiểu thêm tại burienwa.gov/MinimumWage.

Economic Development Manager at City of Burien
Related Posts
Illustration showing a cityscape with buildings, trees, birds, and people.
Read More

Kế hoạch Hành động vì Khí hậu Burien: Đánh giá Năm

Năm 2022 đánh dấu tròn một năm thông qua Kế hoạch Hành động vì Khí hậu Burien. Báo cáo thường niên đầu tiên của kế hoạch cho thấy những hoạt động mà Hội Đồng Thành Phố, nhân viên của City và cộng đồng Burien lớn hơn đang làm để tạo nên một cộng đồng bình đẳng và thích ứng với khí hậu.
Total
0
Share